Freja Magazine
Photos: Ester Keate
Freja’s Edda, pages 46 – 49